Våre betingelser

ALDER
Minimumsalder for å leie bil er 20 år. Man må også ha hatt gyldig førerkort sammenhengende i minst 2 år. Unntak fra krav om alder og førerkort kan gjøres der organisasjoner/bedrifter leier bilen og har yngre sjåfører. Dette må eventuelt avtales på forhånd. Vær oppmerksom på at dette kan gi andre vilkår for forsikringer og egenandeler. Ved spesielle biltyper har vi høyere aldersgrenser.

BETALING
Kunder uten kredittavtale må deponere ved avhenting av bil. All deponering skjer ved at vi reserverer leiebeløpet pluss et depositum (tilsvarer ca 35% av leiesummen / minimum kr 2000,-) på kundens kredittkort. Beløpet som reserveres står hele tiden på kundens konto, men det er ikke disponibelt for kunden. På grunn av automatisk oppdatering av bompasseringer fra Fjellinjen avregnes ikke kontrakten før det har gått 2-3 døgn etter innlevering. Etter at vi har trukket leiebeløp,  eventuelle bompasseringer og drivstoff, vil resten av depositumet frigjøres. Det frigjorte beløpet er normalt disponibelt for kunden 1-3 virkedager etter avregning. Vær oppmerksom på at vi kun aksepterer kredittkort som betaling. Debetkort med Visa og Mastercard aksepteres også

AVBESTILLINGSGEBYR 
Alle bestillinger er bindende. Avbestilling må skje minimum 24 timer før bestilt avhentingstidspunkt. Hvis man unnlater å gjøre dette ser vi oss nødt til å belaste et avbestillingsgebyr. Avbestillingsgebyret er 30% av avtalt leiesum, minimum kr. 450. Ved avbestilling 12timer er mindre til leieforholdetsstart, så vil man bli belastet for avtalt leiesum/minimum et døgnsleie.

SELVRISIKODEKNING 
Våre utleiepriser inkluderer forsikring. Alle leieforhold har egenandel ved skade. Basis forsikring inkluderer kollisjonsskadeforsikring (CDW) og biltyveriforsikring (TP)

EGENANDELSREDUKSJON / SUPERFORSIKRING (SCDW)
Du kan mot et tillegg i pris redusere egenandelen. Uten kjøp av superforsikring (SCDW) ligger våre egenandeler mellom 12.000-18.000 kroner alt etter biltype og -størrelse.

Følgende satser gjelder ved tegning av egenandelsreduksjon (SCDW):

Pris pr døgn (SCDW)

 

EGENANDEL REDUSERT TIL 

PERSONBIL

kr 120

kr 3000

VAREBIL

kr 144

kr 5000

KOMBI/MINIBUSSER

kr 144

kr 5000

SKAPVOGN

kr 224

kr 7000

Tegning av egenandelsreduksjon må gjøres ved leieforholdets start.

Forsikringer leveres av Tryg Forsikring. For mer info: 

Forsikringer Bislet Bilutleie i Tryg | Pareto Forsikringsmegling

 

HENTING / LEVERING
Etter avtale

BOMVEIER / AUTOPASS
Bompasseringer belastes etterskuddsvis. Bompasseringer er mva pålagt og et gebyr/påslag blir belastet pr passering.

DRIVSTOFF/LADING
Det er klart best å tilbakelevere bil med full tank drivstoff/strøm, da medgått drivstoff (bensin/diesel/strøm) blir belastet etterskuddsvis med et påslag i forhold til pumpepris/strømpris. 

PARKERINGSGEBYR 
Dersom du blir ilagt gebyr for feilparkering er dette ditt ansvar og gebyr/bot må betales omgående. Vær spesielt oppmerksom på de mange private parkeringsplasser som ofte krever betaling hele døgnet. NB! Manglende betaling av parkeringsgebyr vil medføre et krav mot deg personlig. Gebyr, samt tilleggsgebyr, kan øke med flere hundre kroner.

UTENLANDSGEBYR 
Ved kjøring av leiebil utenfor Norden tilkommer et gebyr pålydende kr 4000,-
Det må avtales på forhånd hvis bil skal kjøres ut av Norge, hvis ikke vi blir gjort oppmerksom på dette, så er forsikring ikke gjeldende på bilen. 
Det er visse land i Europa det er ikke mulig å kjøre våre biler - sjekk på forhånd før leieforholdets start. 

ØVRIGE VILKÅR

I. LEIETAKERS ANSVAR

1. I leietiden og inntil kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det som om han var eier av dette, herunder også parkerings- og trafikkforseelser o.l. Leietaker er fullt ut erstatningspliktig for alle skader påført av og på kjøretøyet (ref. utleiers norske leiebetingelser).

2. Inntreffer kollisjonsskade, skade ved utkjøring e.l. kan utleieren ellers dennes forsikringsselskap søke regress hos leieren dersom leietaker har utvist grov uaktsomhet eller overtrådt de plikter han har etter disse leievilkår. Alle skader skal leietaker omgående melde til utleieren eller representant for denne. Er dette umulig, skal saken anmeldes til politiet. I motsatt fall risikerer leier å bli holdt ansvarlig for hele skaden.

3. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader og skade på dyr skal alltid meldes til politi og utleier.

4. Leiers egenandel forfaller umiddelbart til betaling (ref. gjeldende norske leiebetingelser).

5. Leietager blir belastet en egenandel pr. skadetilfelle.

II. SELVRISIKO-DEKNING

1. Leietakers ansvar for egenandel og ansvarsgodtgjørelse etter foregående pkt. 4, reduseres dersom leietaker ved leiestart tegner selvrisiko-dekning (C.D.W.) og / eller (T.P.).

2. Leietaker kan ikke påberope seg slik dekning dersom dette ikke er påført leiekontrakten.

3. Unntatt for selvrisiko-dekning og leiers egenandelsbegrensninger er skade påført kjøretøyet som følge av uaktsomhet, blant annet følgende:

A. Skader som er påført bilen på grunn av last som har forskjøvet seg, er dårlig surret eller emballert.
B. Brent eller skåret hull, flekker på setetrekk e.l.
C. Rygging uten hjelpemann.
D. Felgkjøring av dekk.
E. Skader oppstått ved snøras fra hustak hvor det er oppsatt anvisere.
F. Slagskader på karosseri/understell ved bruk av snøkjettinger.
G. Skader som skyldes kjøring på steder som ikke har fysisk plass til kjøretøyet i høyde, bredde eller lengde.
H. Skader som følge av kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel, uten skriftlig aksept fra utleier.

III. LEIETAKERS PLIKTER

1. Leietaker plikter å behandle kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:

A. Benytte kjøretøyet til øvelseskjøring
B. Ta kjøretøyet ut av landet uten utleiers samtykke.
C. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed.
D. Overlate kjøretøyet til andre - eller la det kjøres av annen enn sjåfør allerede godtatt av utleieren før leieforholdet startet.
E. Benytte kjøretøyet til billøp, fartsprøver eller konkurranse.
F. Taue andre kjøretøy.
G. Befordre flere personer enn det antall det er registrert for.
H. Kjøre med leid kjøretøy i påvirket tilstand, være seg av alkohol, narkotika, medisiner eller annet.
I. Forlate bilen ulåst.
J. Laste bilen med mer enn kjøretøyet er registrert for. Dersom leietaker overtrer noen av disse pliktene, er han ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet skade, tap og ekstraomkostninger.

2. Inntreffer kollisjonsskade, skade ved utforkjøring e.l. eller oppstår teknisk feil av slik art at leietaker ikke kan fortsette med kjøretøyet, plikter leietaker omgående å underrette utleier om hendelsen. Dersom tekniske feil kan bli utbedret innen en tid som står i rimelig forholdtil leietakers behov og leietiden, kan leietaker ikke avbryte leieforholdet. Om så skjer vil leietaker være ansvarlig for leien inntil kjøretøyet er tilbakelevert til utleieren - dog med fradrag av den tid da kjøretøyet var i ustand. Avbrytes leieforholdet i slike tilfeller av leietakeren, er han ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet bragt tilbake. Dersom reparasjonen ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til kunden for fortsettelse av leieforholdet, eller om leieforholdet skal ansees som opphørt fra den tid utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleieren besørger da kjøretøyet tilbaketransportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som leietaker måtte påføres.

3. Leietaker plikter å sørge for smøring av kjøretøyet samt å foreta oljeskift i henhold til utleiers instruksjoner eller når dette antas å være nødvendig. Utgifter til olje refunderes av utleier til leietaker mot kvittering fra bensinstasjon/serviceverksted påført bilens registreringsnummer og speedometerstand. Smøreolje og kjølevann samt lufttrykk i alle hjul skal kontrolleres ved enhver opptanking av drivstoff.

IV. LEIETAKERS ØKONOMISKE ANSVAR

Leietakers økonomiske ansvar er spesifisert i utleiers gjeldende NORSKE LEIEBETINGELSER og prislister som leietaker, ved sin signatur på denne leiekotrakt, aksepterer som del av denne leiekontrakt.

V. ANSVARSFRAVIKELSE

Utleieren fraskriver seg ethvert ansvar overfor leieren m.h.t. tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet.

Utleiers ansvar for gjenglemte gjenstander m.v. Utleier påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i leieperioden, eller etter tilbakelevering til utleier. Leietaker fritar utleier for alle krav som på grunn av slike tap eller skader kan gjøres gjeldende mot utleier.

Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr. Vi ber Dem innstendig om å betale bøter/avgifter omgående.

I forbindelse med ditt leieforhold har vi reservert et beløp på ditt kort tilsvarende leiebeløpet pluss depositum. Reservasjon av et slikt beløp er en forutsetning for å få leie bil hos oss hvis man ikke har firma- eller fakturaavtale. Dette blir IKKE trukket fra din konto, men reserveres på ditt kort/din konto frem til bilen er levert tilbake og leieforholdet gjøres opp. Reservasjonen er for oss en garanti for det beløpet du vil være skyldig Bislet Bilutleie etter endt leieforhold.

 

INFO VEDR DEPOSITUM/RESERVASJON PÅ KORT

Når leieforholdet avsluttes og avregnes vil den faktiske kostnaden belastes ditt kort og reservasjonen oppheves fra vår side.  Vi avregner kortbelastninger innen 48 timer etter at bilen er levert tilbake. Selv om reservasjonsbeløpet aldri blir trukket fra din konto, kan det i noen tilfeller likevel ta lenger enn 1-2 dager før beløpet igjen blir tilgjengelig for deg. Dette skyldes systemforhold hos din bank eller kortselskap, og er ikke noe Bislet Bilutleie kan påvirke. Dersom du opplever problemer med dette må du derfor kontakte din bank eller kortselskap.